Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Základní principy
Opatření této prioritní oblasti musí směřovat k vyváženosti mezi cestovním ruchem a ochranou přírody i památek. Je třeba podporovat rozmanitost krajiny, ale i zapojení veřejnosti do tvorby a monitoringu dodržování územních plánů. Při podpoře projektů usilující o ochranu přírody, či krajiny je třeba ponechat jejich posouzení také odborníkům na životní prostředí, aby nechtěně nedocházelo k poškození přírody nebo krajiny neodbornými zásahy. Zachování a rozvoj průchodnosti krajinou je klíčovým prvkem pro život obyvatel i návštěvníků Posázaví.
Opatření  1.1 Ochrana biodiverzity a přírodně cenných území
Aktivita  1.1.1 Obnova a budování ÚSES (územní systém ekologické stability). Výkupy půdy v ÚSES. Dlouhodobé pronájmy za účelem ochrany.
Aktivita  1.1.2 Výkup (např. pozemkovým spolkem) a péče o cenná území (podpora šetrného hospodaření na těchto územích).
Aktivita  1.1.3 Podpora záchranných stanic.
Aktivita  1.1.4 Podpora ochrany biodiverzity.
Opatření  1.2 Zachování a obnova krajiny
Aktivita  1.2.1 Výkup pozemků cenných z krajinotvorného hlediska za účelem jejich zachování a údržby.
Aktivita  1.2.2 Obnova původních krajinotvorných prvků (zalesnění, deregulace toků, remízy, aleje, rybníky, tůně, travní porosty).
Aktivita  1.2.3 Podpora šetrné údržby krajiny (pastva, kosení luk apod.).
Aktivita  1.2.4 Obnova historických stezek a cest, podpora jejich výkupu do vlastnictví obce a zapsání na seznamy veřejně přístupných stezek a komunikací do výkresových částí územních plánů.
Aktivita  1.2.5 Obnova, budování a ochrana drobných staveb v krajině (křížky, kapličky, zídky, studánky, lavičky, odpočívadla apod.).
Aktivita  1.2.6 Podpora vzniku zahradních a krajinotvorných projektů.
Aktivita  1.2.7 Budování mostků a lávek.
Aktivita  1.2.8 Úklid krajiny (řeka, potoky, podél cest).
Aktivita  1.2.9 Podpora zachování neurbanizovaných částí krajiny.
Opatření  1.3 Obnova venkovského vzhledu obcí
Aktivita  1.3.1 Úprava veřejných prostranství (zeleň, zastávky, chodníky apod.).
Aktivita  1.3.2 Podpora oprav a úprav k využívání objektů místního významu (např. historicky cenných budov včetně sakrálních staveb – např. panské stavby, fasády na návsi apod.)
Aktivita  1.3.3 Podpora zachování venkovského vzhledu obcí při územním plánování.
Aktivita  1.3.4 Podpora oprav památkově chráněných objektů i pro soukromé subjekty.
Opatření  1.4 Hospodaření s vodou v krajině
Aktivita  1.4.1 Podpora akumulace vody v krajině a dalších protipovodňových opatření včetně poldrů.
Aktivita  1.4.2 Revitalizace malých vodních toků.
Aktivita  1.4.3 Osvěta v oblasti protipovodňových opatření a hospodaření s vodou v krajině.
Aktivita  1.4.4 Revitalizace rybníků a vodních nádrží.
Aktivita  1.4.5 Výsadba remízků a další krajinotvorná opatření zabraňující erozi
Aktivita  1.4.6 Údržba porostů na březích řek.
Aktivita  1.4.7 Zkapacitnění říčních koryt v intravilánech obcí přírodě blízkým způsobem.
Opatření  1.5 Vzdělávání, informovanost a výchova v oblasti životního prostředí
Aktivita  1.5.1 Organizace přednášek, seminářů, školení.
Aktivita  1.5.2 Tištěné materiály o ochraně přírody (zpravodaje, knížka, leták apod.).
Aktivita  1.5.3 Podpora stávajících a vznik nových středisek enviromentální výchovy.
Aktivita  1.5.4 Informační sekce o životním prostředí na webu Posázaví (mohou se na něm podílet informační centra, ČSOP apod.).
Aktivita  1.5.5 Údržba a budování naučných stezek.
Aktivita  1.5.6 Monitoring tvorby a dodržování územních plánů z pohledu
Aktivita  1.5.7 Podpora získávání externích zdrojů do oblasti životního prostředí, pro nové organizace zabývající se jeho ochranou.
Aktivita  1.5.8 Monitoring vlivu cestovního ruchu na životní prostředí a hledání možností řešení vzájemných konfliktů.
Opatření  1.6 Podpora turisticky a historicky významných objektů
Aktivita  1.6.1 Komplexní propagace turistických a historických objektů.
Aktivita  1.6.2 Podpora lokálních informačních systémů.
Aktivita  1.6.3 Podpora propagace významných objektů formou dopravního značení.
Aktivita  1.6.4 Podpora oprav historicky a turisticky zajímavých objektů.
Aktivita  1.6.5 Šetrné nasvícení významných objektů (tak, aby nebyl zvyšován světelný smog).
Aktivita  1.6.6 Budování nových turisticky zajímavých cílů (muzea, skanzeny apod.).
Aktivita  1.6.7 Vytváření zajímavých prodejních materiálů o Posázaví. (fotografická kniha, mapa, průvodce apod.)
Opatření  1.7 Hospodaření s odpady a energií
Aktivita  1.7.1 Podpora sdružování obcí za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady (společný svoz, skládka apod.).
Aktivita  1.7.2 Podpora budování sběrných dvorů, úložišť inertního materiálu a obecních kompostáren.
Aktivita  1.7.3 Hledání dalších možností řešení problematiky odpadu (nová skládka apod.).
Aktivita  1.7.4 Pomoc při likvidaci černých skládek.
Aktivita  1.7.5 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. (např. podpora pěstování a zpracování rychle rostoucích dřevin a bylin pro energetické účely).
Aktivita  1.7.6 Podpora energetických auditů a projektů na nízkoenergetické úpravy veřejných budov.
Aktivita  1.7.7 Podpora úprav budov vedoucí k úsporám energie.
Aktivita  1.7.8 Osvěta a poradenská činnost v oblasti nízkoenergetických opatření.
Opatření  1.8 Udržitelný růst obcí
Aktivita  1.8.1 Podpora zpracování kvalitních podkladů pro územní rozhodnutí (zastavovací studie apod.) .
Aktivita  1.8.2 Podpora zapojení veřejnosti do plánování na využití území.
Aktivita  1.8.3 Podpora projektové dokumentace přispívající k udržitelnému růstu obcí (např. krajinotvorné prvky, veřejná prostranství, biokoridor, obchvat obce apod. ).
Aktivita  1.8.4 Podpora geodetického a digitálního zaměření obecních pozemků cest apod.
Aktivita  1.8.5 Podpora přípravy na výstavbu obytných domů.
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo