Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Opatření 1.8. Udržitelný růst obcí

Popis situace
Základním nástrojem smysluplného rozvoje obcí je územní plán. Tento nástroj není vždy účelně využíván. Je účelově měněn a jinde chybí vymezení oblastí pro další rozvoj obcí. Obce nedisponují pozemky, na kterých by byl možný jejich rozvoj. Často nejsou vlastníky ani cest a dalších důležitých pozemků v obci. Toto opatření bude ovlivněno výslednou podobou nového stavebního zákona.

Cíl opatření
Obce využívají územní plánování k udržitelnému rozvoji sídel. Respektují při něm principy ochrany přírody a zachování venkovského vhledu obcí, přírodně a krajinářsky cenná území zachovávají neurbanizovaná jako devizu pro rozvoj turistiky, stejně jako území důležitá pro protipovodňovou ochranu. Územní plánování se realizují se zapojení veřejnosti.

Aktivity
Aktivita  1.8.1 Podpora zpracování kvalitních podkladů pro územní rozhodnutí (zastavovací studie apod.) .
Aktivita  1.8.2 Podpora zapojení veřejnosti do plánování na využití území.
Aktivita  1.8.3 Podpora projektové dokumentace přispívající k udržitelnému růstu obcí (např. krajinotvorné prvky, veřejná prostranství, biokoridor, obchvat obce apod. ).
Aktivita  1.8.4 Podpora geodetického a digitálního zaměření obecních pozemků cest apod.
Aktivita  1.8.5 Podpora přípravy na výstavbu obytných domů.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo