Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Opatření 1.2. Zachování a obnova krajiny

Popis situace
Krajina Posázaví je hlavní devizou tohoto regionu a proto je potřeba ji náležitě chránit a udržovat. Řada oborů má na jejím využívání různé zájmy, které často jdou proti sobě.

Cíl opatření
Cílem je zdravá a fungující krajina využívaná k rekreaci pro místní obyvatele i návštěvníky regionu, ve které se šetrně hospodaří. Neklade překážky pro volnou průchodnost pro zvěř, ale i pro turisty. Zemědělství, ochrana přírody i turistický ruch se vzájemně respektují a vhodně doplňují svoje činnosti v krajině.

Aktivity
Aktivita  1.2.1 Výkup pozemků cenných z krajinotvorného hlediska za účelem jejich zachování a údržby.
Aktivita  1.2.2 Obnova původních krajinotvorných prvků (zalesnění, deregulace toků, remízy, aleje, rybníky, tůně, travní porosty).
Aktivita  1.2.3 Podpora šetrné údržby krajiny (pastva, kosení luk apod.).
Aktivita  1.2.4 Obnova historických stezek a cest, podpora jejich výkupu do vlastnictví obce a zapsání na seznamy veřejně přístupných stezek a komunikací do výkresových částí územních plánů.
Aktivita  1.2.5 Obnova, budování a ochrana drobných staveb v krajině (křížky, kapličky, zídky, studánky, lavičky, odpočívadla apod.).
Aktivita  1.2.6 Podpora vzniku zahradních a krajinotvorných projektů.
Aktivita  1.2.7 Budování mostků a lávek.
Aktivita  1.2.8 Úklid krajiny (řeka, potoky, podél cest).
Aktivita  1.2.9 Podpora zachování neurbanizovaných částí krajiny.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo