Prioritní oblast 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Opatření 1.1. Ochrana biodiverzity a přírodně cenných území

Popis situace
Ochrana životního prostředí tvoří základní pilíř této prioritní oblasti. Existuje dostatek možností získat finanční prostředky na projekty směřující k ochraně přírody, hlavními problémy však jsou zájem vlastníků pozemků na ochraně přírody a malé množství subjektů schopných realizovat projekty na ochranu přírody. Střety ve využívání pozemků a ochrany přírodně cenných území v soukromém vlastnictví vedou k poměrně častým střetům mezi ochranáři a obyvatelstvem.

Cíl opatření
Na nejcennějších územích z pohledu ochrany přírody je zaveden odpovídající režim ochrany. Je podporováno zachování biodiverzity v přírodě.

Aktivity
Aktivita  1.1.1 Obnova a budování ÚSES (územní systém ekologické stability). Výkupy půdy v ÚSES. Dlouhodobé pronájmy za účelem ochrany.
Aktivita  1.1.2 Výkup (např. pozemkovým spolkem) a péče o cenná území (podpora šetrného hospodaření na těchto územích).
Aktivita  1.1.3 Podpora záchranných stanic.
Aktivita  1.1.4 Podpora ochrany biodiverzity.
 .
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo