Prioritní oblast 2. Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci

Základní principy
Přitažlivost regionu nesmí být určena jen pro jeho návštěvníky, ale i pro jeho obyvatele. Zaměření opatření pokrývá všechny skupiny obyvatel (mládež, senioři, znevýhodněné skupiny). Podpora podnikatelů směřuje především ke zvyšování dostupnosti občanské vybavenosti v menších obcích a vytváření pracovních míst. Musí však být šetrná ke krajině a životnímu prostředí vůbec. Obecným principem by měla být i protěžování rekonstrukcí a snah na využití stávajících objektů na úkor stavby nových objektů.
Opatření  2.1 Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti
Aktivita  2.1.1 Podpora sportovních a kulturních akcí pro veřejnost.
Aktivita  2.1.2 Výstavba a obnova budov, zařízení a ploch pro sport, kulturu a spolkovou činnost.
Aktivita  2.1.3 Grantová schémata pro podporu spolkové činnosti (zájmových spolků, sportovních klubů apod.).
Aktivita  2.1.4 Podpora centrálního servisu pro pořadatele kulturních a sportovních akcí (např. půjčení pódia, ozvučení, pomoc s účetnictvím apod.).
Aktivita  2.1.5 Podpora programů nabízející další vzdělávání pro dospělé a seniory.
Aktivita  2.1.6 Poradenství a pomoc při zakládání spolků.
Aktivita  2.1.7 Podpora regionálního i oborového setkávání spolků a výměny zkušeností.
Opatření  2.2 Budování a podpora informačních center a jejich provázání
Aktivita  2.2.1 Výstavba a obnova budov či prostorů pro informační, kulturní a turistická centra.
Aktivita  2.2.2 Nákup zařízení a technologií pro informační, kulturní a turistická centra.
Aktivita  2.2.3 Školení pracovníků informačních center a výměna zkušeností mezi jednotlivými centry.
Opatření  2.3 Rozvoj cestovního ruchu
Aktivita  2.3.1 Budování a propagace běžeckých tras, cyklotras, vodáckých tras, pěších stezek, jezdeckých a vyjížďkových tras (značení, mobiliář, sjezdovky, značení jezů apod.)
Aktivita  2.3.2 Podpora vzniku dalších doplňkových služeb cestovního ruchu.
Aktivita  2.3.3 Vznik a rozšíření ubytovacích kapacit všech kategorií. (nepodporovat však rozšiřování objektů určených pro soukromou rekreaci).
Aktivita  2.3.4 Podpora vzniku balíčků turistického ruchu.
Aktivita  2.3.5 Podpora aktivit směřujících k mimosezónnímu zaměstnávání sezónních zaměstnanců a ke zvyšování jejich kvalifikace.
Aktivita  2.3.6 Obnova a budování přírodních koupališť, pláží a požárních nádrží s možností rekreačního využití.
Aktivita  2.3.7 Podpora a propagace certifikace ubytovacích služeb všech kategorií.
Aktivita  2.3.8 Podpora realizace úprav související s certifikací „Cyklisté vítáni“.
Opatření  2.4 Rozvoj služeb obyvatelstvu i návštěvníkům
Aktivita  2.4.1 Podpora lepší dopravní obslužnosti území (systémů integrované dopravy, rozšíření na ČD a provázanost na tradiční centra v území).
Aktivita  2.4.2 Podpora drobných služeb obyvatelstvu (pojízdná prodejna, kadeřník, oprava obuvi atd.).
Aktivita  2.4.3 Podpora technického zázemí pro dostupnost rychlé záchranné služby, lékáren či výdejen léků a lékařů pro obyvatele menších obcí.
Opatření  2.5 Podpora drobného zemědělství
Aktivita  2.5.1 Pomoc při administrativě spojené s žádostmi o dotace.
Aktivita  2.5.2 Podpora hipoturistiky a agroturistiky .
Aktivita  2.5.3 Podpora drobného hospodaření s návazností na poskytování služeb (ubytování, stravování, řemeslná výroba apod.).
Aktivita  2.5.4 Využívání zemědělců k nezemědělským činnostem (v zimě údržba silnic, kompostování bioodpadu apod.).
Aktivita  2.5.5 Nákup, oprava či modernizace strojů a strojního zařízení drobných zemědělců s důrazem na šetrné hospodaření a vyžitelnost obnovitelných zdrojů.
Opatření  2.6 Podpora živnostníků a „menších“ podniků
Aktivita  2.6.1 Obnova a zřízení ploch a prostor pro nové podnikatelské činnosti.
Aktivita  2.6.2 Školení a výchova kvalitních zaměstnanců.
Aktivita  2.6.3 Pomoc při propagaci nabízených služeb.
Aktivita  2.6.4 Podpora zpracování projektové dokumentace a projektů směřující k rozšíření či restrukturalizaci výroby.
Aktivita  2.6.5 Podpora rozvoje provozoven a výroby s důrazem na moderní technologie.
Opatření  2.7 Podpora místních výrobků a služeb
Aktivita  2.7.1 Podpora prodeje místních výrobků či služeb.
Aktivita  2.7.2 Podpora soutěží místních výrobků a služeb.
Aktivita  2.7.3 Certifikace posázavských výrobků.
Aktivita  2.7.4 Vytvoření katalogu regionálních gastro a ubytovacích služeb.
Aktivita  2.7.5 Vytvoření internetového tržiště místních výrobků.
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo