Prioritní oblast 3. Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a spolkové činnosti

Základní principy
Bez aktivní účasti veřejnosti není možné přemýšlet o rozvoji regionu. Tato prioritní oblast proto zakotvuje ve strategii princip participativního přístupu (princip zapojování veřejnosti do rozhodování) a podporu spolků a dalších subjektů.
Opatření  3.1 Posilování a obnova kulturního dědictví a vytváření tradic
Aktivita  3.1.1 Akce obnovující či zakládající tradice pro širokou veřejnost.
Aktivita  3.1.2 Ochrana kulturního dědictví.
Aktivita  3.1.3 Podpora dokumentace místní orální kultury a pamětníků.
Aktivita  3.1.4 Aktivity podporující místní patriotismus.
Aktivita  3.1.5 Kurzy řemesel, lidových zvyků a umění.
Opatření  3.2 Informační a mediální podpora v regionu
Aktivita  3.2.1 Zveřejňování (PR) úspěšných akcí (kladné příklady).
Aktivita  3.2.2 Podpora informovanosti obyvatel o obecních problémech (např. leták před jednáním, servis pro místní zpravodaje).
Aktivita  3.2.3 Podpora vzdělávání tvůrců lokálních zpravodajů.
Aktivita  3.2.4 Podpora technického vybavení pro tvorbu lokálních zpravodajů.
Aktivita  3.2.5 Podpora setkávání a komunikace mezi různými subjekty v regionu a zástupci celostátních médií.
Opatření  3.3 Podpora zapojování a komunikace s veřejností
Aktivita  3.3.1 Školení komunikace s veřejností, novináři a vedení veřejných setkání či pracovních skupin.
Aktivita  3.3.2 Pomoc obcím při projednávání velikých (složitějších) záležitostí.
Aktivita  3.3.3 Informační kampaně - putovní výstavy k nadregionálním problémům (kulturním, dopravním, ekologickým).
Aktivita  3.3.4 Podpora kvalitního zapojení vlastníků a veřejnosti do zřizování ÚSES včetně vysvětlení významu konkrétního opatření.
Opatření  3.4 Podpora informovanosti a zapojení specifických skupin
Aktivita  3.4.1 Podporuj svého šílence – vyhledávání a zapojování aktivních lidí, místních autorit a „tahounů“.
Aktivita  3.4.2 Podpora mezigeneračních aktivit.
Aktivita  3.4.3 Bezbariérové přístupy na úřady a do veřejných budov.
Aktivita  3.4.4 Vytváření specifických komunikačních kanálů pro různé cílové skupiny.
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo