Prioritní oblast 6. Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

Základní principy
MAS působí jako otevřená regionální organizace s jasnými cíly úkoly a odpovědností. Členové se aktivně podílí na její činnosti a vzájemně spolupracují na rozvoji regionu. MAS má servisní organizaci Posázaví o.p.s., která plní její zadání a je důstojným reprezentantem regionu. Aktivity uvedené v této oblasti by mělo zajišťovat Posázaví o.p.s.
Opatření  6.1 Spolupráce – most mezi sektory
Aktivita  6.1.1 Vytvoření efektivního systému komunikace MAS se starosty.
Aktivita  6.1.2 Pomoc při profesionalizaci regionálních manažerů.
Aktivita  6.1.3 Pomoc při řízení, vzdělávání a koordinaci regionální manažerů.
Aktivita  6.1.4 Vytvoření katalogu kontaktů pro partnerství (burza partnerství).
Aktivita  6.1.5 Organizace osobních setkání uvnitř i vně různých sektorů (komunitní plánování – kulaté stoly).
Aktivita  6.1.6 Podpora propojení nestátních neziskových organizaci (NNO) a podnikatelů.
Aktivita  6.1.7 Podpora spolupráce mezi NNO.
Aktivita  6.1.8 Koordinace termínů významných kulturních událostí.
Opatření  6.2 Posázaví o.p.s. jako rádce
Aktivita  6.2.1 Poradenství v projektové přípravě, vyhledávání finančních zdrojů a fundraisingu.
Aktivita  6.2.2 Poradenství v oblasti práva, především správního.
Aktivita  6.2.3 Shromažďování a zprostředkování příkladů řešení různých specifických problémů.
Aktivita  6.2.4 Poradenství v oblasti komunikace s médii a veřejností.
Aktivita  6.2.5 Poradenství v oblasti rozvoje obcí a územního plánování.
Opatření  6.3 Posázaví o.p.s. jako servisní organizace
Aktivita  6.3.1 Zajišťování propagace regionu, především v oblasti cestovního ruchu.
Aktivita  6.3.2 Zajišťování projektové přípravy a administrativního zázemí pro MAS.
Aktivita  6.3.3 Vytváření komunikačního prostoru pro členy MAS.
Aktivita  6.3.4 Koordinace a vzdělávání informačních center v regionu.
Aktivita  6.3.5 Nabízení možností vzdělávání partnerů MAS.
Aktivita  6.3.6 Podpora navazování mezinárodní spolupráce a partnerských výměn a studijních cest.
Opatření  6.4 Aktivní sběrač informací
Aktivita  6.4.1 Vytvoření aktivní sítě informátorů z různých regionů a oblastí.
Aktivita  6.4.2 Příprava katalogu projektových záměrů.
Aktivita  6.4.3 Zobecňování problémů a propora pro jednotlivé aktéry příslušných problémových okruhů či kauz.
Aktivita  6.4.4 Podpora získávání mezinárodních zkušeností a informací.
Aktivita  6.4.5 Navazování kontaktů a vyměna zkušeností s dalšími organizacemi.
Aktivita  6.4.6 VPosázaví o.p.s. vytváření regionálního adresáře kontaktů v různých oblastech.
Aktivita  6.4.7 Rozvíjení webu www.posazavi.com.
Aktivita  6.4.8 Prezentace konkrétních příkladů úspěšných či zajímavých akcí.
Aktivita  6.4.9 Podpora odlišných informačních toků pro jednotlivé cílové skupiny.
Opatření  6.5 Aktivní lobbyista
Aktivita  6.5.1 Prezentace vlastní činnosti a zájmů regionu na důležitých setkání, konferencích apod.
Aktivita  6.5.2 Oslovování konkrétních poslanců a politiků s vazbou na region, či danou problematiku.
Aktivita  6.5.3 Aktivní účast připomínkování v rámci veřejných diskuzí o legislativních návrzích apod.
Aktivita  6.5.4 Účast v oficiálních i neformálních poradních orgánech vlády, či kraje.
Aktivita  6.5.5 Podpora společenské odpovědnosti firem i individuálního dárcovství ve prospěch neziskového sektoru.
 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo