LEADER

Voor de ontwikkeling van het platteland zijn de principes van LEADER een zeer goede methode, daar het het lokale potentieel aanmoedigt door verschillende subjecten die op het platteland werkzaam zijn, met elkaar te verbinden. De lokale, van het principe van Leader gebruik makende actiegroepen, vullen het lokale zelfbestuur op een goede wijze aan.

Een zwakke economische situatie van afzonderlijke plattelandse gemeenten en de behoefte aan onderlinge hulp leidt tot het aanbinden van de samenwerking van deze gemeenten en tot het ontstaan van het lokale partnerschap van de op het platteland werkzaam zijnde subjecten. Het programma voor het herstel van het platteland richt zich sinds 1998 op de ontwikkeling van de samenwerking van de gemeenten. De ontwikkelingsstrategieën van de lokale microregio’s zijn in Tsjechië al een beproefde manier voor het concipiëren, tot stand brengen en beheren van activiteiten, die de sociale en economische vooruitgang van een bepaald gebied bevorderen.

De Tsjechische Republiek heeft eigen specifica, ontstaan in de loop van de geschiedenis, door de structuur van de nederzettingen, dichtheid van bevolking en wegen en door het karakter van de plaatselijke economie. Een markante kenmerk is ook de sociaal-economische structuur van de bevolking op het platteland, getekend door de naoorlogse maatschappelijke en politieke veranderingen en door de verhuizing van de bevolking, vergrijzing, het uiteenvallen van de grootschalige productie in de landbouw, door veranderingen van het platteland rondom de steden en in de laatste tijd door de groeiende verschillen tussen de plattelandse en stedelijke gebieden.

Van groot belang is ook de jarenlange ervaring van de gemeenten, verbonden ervan en van de lokale actiegroepen met het programmeren van de vooruitgang en met de voorbereiding en realisatie van projecten (POV, SAPARD, LEADER ČR, OP Ontwikkeling van het platteland en de multifunctionele landbouw).
Voor een creatieve voortgang van de lokale actiegroepen is een onderlinge steun door onderlinge informatie-uitwisseling noodzakelijk, zowel passief (internet – opzetten van het MAS portaal), als ook actief (workshops, werkoverleg, gezamenlijke evenementen). MAS moet leren ook op andere mogelijke bronnen zich te oriënteren, bijv. particuliere bronnen uit het MAS-gebied, subsidieprogramma’s van de gewesten en derg. Er moet een systeem worden opgezet voor een systematische opleiding van de MAS-leden op het management- en administratiegebied, de keuze van projecten, het werken met mensen, de monitoring van projecten en derg.

Principes van Leader zijn voor de vooruitgang van het platteland een bijzonder goede methode, daar die tot positieve effecten leiden, die weer uit de samenvoeging van verschillende in de lokale gebieden werkende subjecten voortvloeien. De lokale actiegroepen die van de principes van Leader gebruik maken, zijn geen tegenstelling van het lokale zelfbestuur, maar op een goede wijze vullen deze aan in het streven naar het herstel en de vooruitgang van de gemeenten en dragen ook bij tot de ontwikkeling van de landbouw en de zorg voor de natuur en het landschap.

Leader als methode voor werk en communicatie
● mobiliseert de lokale subjecten, zodat die de problemen van hun regio beseffen en naar de toekomst van de regio gaan werken,
● zijn benadering van de regionale ontwikkeling is gedecentraliseerd, geïntegreerd en maakt gebruik van het principe „van onder – naar boven“,
● door de uitwisseling en overdracht van ervaring en door het creëren van netten opent de plattelandse gebieden voor andere regio’s,
 Is in staat acties van een kleinere omvang in overweging te nemen, daar voor de ontwerpers van kleine projecten de administratieve, vakkundige en financiële deskundigen ter beschikking zijn (animators van regio, facilitators, adviseurs, administrateurs...)

Van de programma’s die tot nu toe de methode Leader hebben gebruikt, is zeker een positief inzicht naar voren gekomen, namelijk het feit, dat de lokale actiegroepen volledig de noodzaak van het creëren van vergaarbakken voor kwalitatief goede projecten beseffen, in het belang van het gebruik en de redelijke evaluatie van de lokale specifica als voorbereiding voor een nieuwe programmaperiode van de EU in 2007 - 2013 en het reële gebruik van het Europese landbouwfonds voor de plattelandsontwikkeling, als instrument van het Gezamenlijke landbouwbeleid van de EU.

Ook ondanks de korte ervaring met de methode Leader in de Tsjechische Republiek is het mogelijk te stellen, dat de resultaten tot nu toe het unieke karakter daarvan hebben laten zien en de buitengewone bijdrage voor de ontwikkeling van de plattelandse microregio’s. In de situatie van de Tsjechische Republiek, waar vaak nog steeds een denkwijze blijft voortbestaan die georiënteerd is op het toenmalige centrale bestuur met een doelmatige beperking van de lokale en individuele initiatieven, is deze nieuwe methode een belangrijk innovatie-element dat op het lokale niveau voldoende ruimte biedt voor een actieve inschakeling van alle plattelandse subjecten in de ontwikkeling van de microregio’s, inclusief het overbrengen van de verantwoordelijkheid voor resultaten van deze activiteit naar het lokale niveau.

 
© 2004–2024 Posázaví o.p.s.
We gebruiken het Apollo-publicatiesysteem