??? 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

??? 1.7. Hospodaření s odpady a energií

???
Nakládání s odpady patří k základním povinnostem obcí. Tyto aktivity obce velmi zatěžují a finančně vyčerpávají. Náklady na energie jsou další významnou zátěží jak již obecních, či různých spolkových rozpočtů. V budoucnu se dá vzrůst cen energie dále očekávat, především v souvislosti se zvýšením DPH.

???
Obce efektivněji nakládají s odpady. Realizují efektivní opatření vedoucí ke snížení množství odpadů. Dochází k důsledné separaci odpadů ve sběrných dvorech a ke kompostování biologického odpadu. Veřejné budovy jsou stavěny či rekonstruovány jako nízkoenergetické stavby s využitím alternativních zdrojů energie.

???
??? 1.7.1 Podpora sdružování obcí za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady (společný svoz, skládka apod.).
??? 1.7.2 Podpora budování sběrných dvorů, úložišť inertního materiálu a obecních kompostáren.
??? 1.7.3 Hledání dalších možností řešení problematiky odpadu (nová skládka apod.).
??? 1.7.4 Pomoc při likvidaci černých skládek.
??? 1.7.5 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. (např. podpora pěstování a zpracování rychle rostoucích dřevin a bylin pro energetické účely).
??? 1.7.6 Podpora energetických auditů a projektů na nízkoenergetické úpravy veřejných budov.
??? 1.7.7 Podpora úprav budov vedoucí k úsporám energie.
??? 1.7.8 Osvěta a poradenská činnost v oblasti nízkoenergetických opatření.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
Nous utilisons le système de publication Apollo