Strategia rozwoju 

Obsah strategie

Návrhová část strategie

Vize 

Prioritní oblast 1: Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu 

Opatření 1.1 Ochrona biodywersyfikacji i cennych terenów przyrodniczych
Opatření 1.2 Zachowanie i odnowa krajobrazu
Opatření 1.3 Odnowa wiejskiego wyglądu miejscowości
Opatření 1.4 Gospodarka wodna w krajobrazie
Opatření 1.5 Edukacja, poinformowanie i wychowanie w zakresie środowiska naturalnego
Opatření 1.6 Wsparcie obiektów istotnych z punktu widzenia turystycznego i historycznego
Opatření 1.7 Gospodarka odpadami i energią
Opatření 1.8 Zrównoważony wzrost miejscowości

Prioritní oblast 2: Ogólne podwyższenie atrakcyjności regionu jako miejsca na życie i wypoczynek 

Opatření 2.1 Wsparcie sportu, kultury i działalności społecznej
Opatření 2.2 Budowanie i wsparcie centrów informacji i ich wzajemnego powiązania
Opatření 2.3 Rozwój ruchu turystycznego
Opatření 2.4 Rozwój usług dla mieszkańców i zwiedzających
Opatření 2.5 Wsparcie drobnego rolnictwa
Opatření 2.6 Wsparcie przedsiębiorców indywidualnych i „mniejszych” przedsiębiorstw
Opatření 2.7 Wsparcie lokalnych produktów i usług

Prioritní oblast 3: Włączenie publiczności do życia publicznego, podejmowania decyzji w regionie i działalności społecznej 

Opatření 3.1 Wzmacnianie i odnowa dziedzictwa kulturalnego i tworzenie tradycji
Opatření 3.2 Wsparcie informacyjne i medialne w regionie
Opatření 3.3 Wsparcie włączania i komunikacji z publicznością
Opatření 3.4 Wsparcie poinformowania i włączenie specyficznych grup

Prioritní oblast 4: Wsparcie rozwoju infrastruktury 

Opatření 4.1 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
Opatření 4.2 Rozwój infrastruktury technicznej

Prioritní oblast 5: Wsparcie działalności dzieci i młodzieży 

Opatření 5.1 Wsparcie zachowania szkół o małej liczbie uczniów
Opatření 5.2 Wsparcie działalności pozaszkolnej dzieci i młodzieży
Opatření 5.3 Poinformowanie w zakresie działalności dzieci i młodzieży
Opatření 5.4 Wsparcie projektów realizowanych przez dzieci i młodzież

Prioritní oblast 6: Posázaví o.p.s. - organizacja serwisowa Lokalnej Grupy Działania 

Opatření 6.1 Współpraca – most pomiędzy sektorami
Opatření 6.2 Posázaví o.p.s. jako doradca
Opatření 6.3 Posázaví o.p.s. jako organizacja serwisowa
Opatření 6.4 Aktywny zbieracz informacji
Opatření 6.5 Aktywny lobbysta
 
© 2004 - 2018 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo