Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.5: Edukacja, poinformowanie i wychowanie w zakresie środowiska naturalnego

Popis situace:
Jako jeden z głównych problemów w zakresie ochrony przyrody oznaczono komunikację między fachowcami a publicznością. Ze względu na wzajemne niezrozumienie często występują konflikty i niepotrzebne spory. Kto chce informacje o środowisku naturalnym, ten nie ma trudności z ich pozyskaniem. Celem jest motywacja ludzi do oszczędnego zachowania się w stosunku do środowiska. W chwili obecnej istnieje wiele źródeł finansowania, ale nie ma wystarczająco dużo podmiotów będących w stanie projekty zrealizować. Obszar Vlašimska w porównaniu z Benešovskiem posiada więcej takich aktywnych podmiotów.

Cíl opatření:
Mieszkańcy regionu Posázaví znają bogactwo przyrodnicze swojej okolicy i są zainteresowani, by go chronić. Spowoduje to zwiększenie liczby realizowanych projektów skierowanych na ochronę i odnowienie zasobów przyrodniczych.

Aktivity:
Aktivita 1.5.1 Organizowanie wykładów, seminariów, szkoleń.
Aktivita 1.5.2 Drukowane materiały na temat ochrony przyrody (informatory, książka, ulotka itp.).
Aktivita 1.5.3 Wspieranie istniejących i powstanie nowych ośrodków wychowania środowiskowego.
Aktivita 1.5.4 Sekcja informacyjna o środowisku naturalnym na portalu Posázaví (mogą w niej uczestniczyć centra informacji, związki ochrony przyrody itp.).
Aktivita 1.5.5 Utrzymanie i budowanie ścieżek krajoznawczych.
Aktivita 1.5.6 Monitoring tworzenia i przestrzegania planów zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia
Aktivita 1.5.7 Wsparcie pozyskiwania źródeł zewnętrznych do obszarów środowiska naturalnego, dla nowych organizacji zajmujących się jego ochroną.
Aktivita 1.5.8 Monitoring wpływu ruchu turystycznego na środowisko naturalne i szukanie możliwości rozwiązań wzajemnych konfliktów.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo