Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.4: Gospodarka wodna w krajobrazie

Popis situace:
Prawidłowa gospodarka wodą w krajobrazie stanowi istotną część dbania o krajobraz. W chwili obecnej jest omijana lub była omijana a nawet ignorowana w wielu miejscach, co powoduje zatopienia lokalne, ablację gleby i inne kwestie problemowe. Duży problem stanowi zanieczyszczanie cieków powierzchniowych przez ścieki. Dużymi tematami tego działania są przede wszystkim rzeka Sázava oraz zbiornik Želivka.

Cíl opatření:
W krajobrazie uszanowano naturalny obieg wody w przyrodzie. Małe cieki i naturalne wodocieki są uszanowane w procesie planowania terytorialnego, posiadają swoich zarządców, w ramach wewnętrznych granic miejscowości są regularnie utrzymywane, podczas gdy poza terenami zamieszkanymi zachowane zostają naturalne rozlewiska cieków. Rzeka Sázava jest wykorzystywana w harmonii wykorzystania energetycznego, turystycznego z ochroną przyrody. Zakończono wyznaczanie aktywnych stref terenów rozlewiskowych zgodnie z Prawem Wodnym. Zbiornik Želivka przynosi korzyści dla okolicznych gmin również przy przestrzeganiu środków ochronnych.

Aktivity:
Aktivita 1.4.1 Wsparcie akumulacji wody w krajobrazie i dla innej działalności przeciwpowodziowej, w tym dla polderów.
Aktivita 1.4.2 Rewitalizacja małych cieków wodnych.
Aktivita 1.4.3 Oświata w zakresie działań przeciwpowodziowych i gospodarki wodnej w krajobrazie.
Aktivita 1.4.4 Rewitalizacja stawów rybnych i zbiorników wodnych.
Aktivita 1.4.5 Sadzenie remiz i inne działania krajobrazotwórcze zapobiegające erozji
Aktivita 1.4.6 Utrzymanie roślinności na brzegach rzek.
Aktivita 1.4.7 Zwiększenie przepustowości koryt rzecznych w obrębie miejscowości w sposób zbliżony do warunków naturalnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo