Zpět na obsah1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.2: Zachowanie i odnowa krajobrazu

Popis situace:
Krajobraz Posázaví jest główną dewizą tego regionu, stąd też należy go odpowiednio chronić i utrzymywać. Wiele branży ma co do jego wykorzystania różne zamiary, które często są ze sobą sprzeczne.

Cíl opatření:
Celem jest zdrowy i funkcjonalny krajobraz wykorzystywany do wypoczynku dla miejscowych mieszkańców i osób zwiedzających region, krajobraz, w którym gospodarka nie jest uciążliwa dla środowiska. Nie stanowi przeszkód dla swobodnego przemieszczania się zwierząt, a także turystów. Rolnictwo, ochrona przyrody i ruch turystyczny zachowują wzajemny szacunek i we właściwy sposób uzupełniają swoją działalność w krajobrazie.

Aktivity:
Aktivita 1.2.1 Wykup gruntów cennych pod względem krajobrazotwórczym w celu ich zachowania i utrzymania.
Aktivita 1.2.2 Odnowa pierwotnych elementów krajobrazotwórczych (zalesianie, deregulacja cieków, remizy, aleje, stawy rybne, tonie, roślinność trawiasta).
Aktivita 1.2.3 Wsparcie nieuciążliwego utrzymania krajobrazu (pastwa, koszenie łąk itp.).
Aktivita 1.2.4 Odnowa historycznych ścieżek i dróg, wspieranie ich wykupu na własność przez daną miejscowość i wpisania ich na listy ogólnodostępnych ścieżek i komunikacji do części rysunkowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Aktivita 1.2.5 Odnowa, budowa i ochrona drobnych budów w krajobrazie (krzyże, kapliczki, murki, studzienki, ławeczki, miejsca wypoczynkowe itp.).
Aktivita 1.2.6 Wsparcie powstania projektów ogrodowych i krajobrazotwórczych.
Aktivita 1.2.7 Budowanie mostków i kładek.
Aktivita 1.2.8 Sprzątanie krajobrazu (rzeka, potoki, wzdłuż dróg).
Aktivita 1.2.9 Wsparcie zachowania niezurbanizowanych części krajobrazu.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo