Zpět2. Ogólne podwyższenie atrakcyjności regionu jako miejsca na życie i wypoczynek

Základní principy
Atrakcyjność regionu nie może być przeznaczona wyłącznie dla jego zwiedzających, ale również dla jego mieszkańców. Cel działania obejmuje wszystkie grupy mieszkańców (młodzież, osoby starsze, grupy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji). Wsparcie przedsiębiorców jest skierowane przede wszystkim na zwiększanie dostępności usług dla obywateli w mniejszych miejscowościach oraz na tworzenie miejsc pracy. Niemniej jednak nie mogą być uciążliwe dla krajobrazu i środowiska naturalnego w ogóle. Za zasadę ogólną należy przyjąć uprzywilejowanie remontów i starań o wykorzystanie istniejących obiektów na niekorzyść budowania nowych obiektów.


Opatření 2.1 

Wsparcie sportu, kultury i działalności społecznej
Aktivita 2.1.1 Wsparcie imprez sportowych i kulturalnych dla publiczności.
Aktivita 2.1.2 Wznoszenie i odnowa budynków, placówek i powierzchni dla sportu, kultury i działalności społecznej.
Aktivita 2.1.3 Schematy grantowe dla wspierania działalności społecznej (stowarzyszeń zainteresowań, klubów sportowych itp.).
Aktivita 2.1.4 Wsparcie centralnego serwisu dla organizatorów imprez kulturalnych i sportowych (np. wypożyczenie podium, nagłośnienie, pomoc z księgowością itp.).
Aktivita 2.1.5 Wsparcie programów oferujących dodatkową edukację dla dorosłych i seniorów.
Aktivita 2.1.6 Doradztwo i pomoc w zakresie zakładania stowarzyszeń.
Aktivita 2.1.7 Wspieranie regionalnych i branżowych spotkań stowarzyszeń i wymiany doświadczeń.

Opatření 2.2 

Budowanie i wsparcie centrów informacji i ich wzajemnego powiązania
Aktivita 2.2.1 Wznoszenie i odnowa budynków lub pomieszczeń dla centrów informacji, kultury i turystyki.
Aktivita 2.2.2 Zakup wyposażenia i urządzeń technologicznych dla centrów informacji, kultury i turystyki.
Aktivita 2.2.3 Szkolenia pracowników centrów informacji i wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi centrami.

Opatření 2.3 

Rozwój ruchu turystycznego
Aktivita 2.3.1 Budowanie i promocja tras biegowych, tras rowerowych, tras kajakowych, ścieżek pieszych, tras jeździeckich i spacerowych (oznakowanie, wyposażenie, trasy zjazdowe, oznakowanie tam itp.)
Aktivita 2.3.2 Wsparcie powstawania usług dodatkowych ruchu turystycznego.
Aktivita 2.3.3 Stworzenie i rozszerzenie miejsc zakwaterowania wszystkich kategorii. (jednak bez wsparcia rozbudowy obiektów przeznaczonych dla wypoczynku prywatnego).
Aktivita 2.3.4 Wsparcie powstawania pakietów ruchu turystycznego.
Aktivita 2.3.5 Wsparcie działań skierowanych na zatrudnianie poza sezonem pracowników sezonowych na zwiększanie ich kwalifikacji.
Aktivita 2.3.6 Odnowa i budowanie naturalnych kąpielisk, plaży i zbiorników pożarowych z możliwością wykorzystania do celów wypoczynkowych.
Aktivita 2.3.7 Wsparcie i promocja certyfikacji usług zakwaterowania wszystkich kategorii.
Aktivita 2.3.8 Wsparcie realizacji modyfikacji związanych z certyfikacją „Witamy rowerzystów”.

Opatření 2.4 

Rozwój usług dla mieszkańców i zwiedzających
Aktivita 2.4.1 Wsparcie lepszej obsługi komunikacyjnej obszaru (systemów komunikacji zintegrowanej, rozbudowa do Kolei czeskich i powiązanie z tradycyjnymi centrami w regionie).
Aktivita 2.4.2 Wsparcie drobnych usług dla mieszkańców (sklep objazdowy, fryzjer, naprawa obuwia itp.).
Aktivita 2.4.3 Wsparcie zaplecza technicznego w celu zapewnienia dostępności szybkiej służby ratunkowej, aptek czy punktów aptecznych i lekarzy dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Opatření 2.5 

Wsparcie drobnego rolnictwa
Aktivita 2.5.1 Pomoc w zakresie administracji związanej z wnioskami o dotacje.
Aktivita 2.5.2 Wsparcie turystyki hippicznej i agroturystyki.
Aktivita 2.5.3 Wsparcie drobnych gospodarstw w powiązaniu ze świadczeniem usług (zakwaterowanie, wyżywienie, produkcja rzemieślnicza itp.).
Aktivita 2.5.4 Wykorzystywanie rolników do czynności nierolniczych (zimą utrzymanie dróg, kompostowanie odpadów biologicznych itp.).
Aktivita 2.5.5 Zakupy, naprawy lub modernizacje maszyn i urządzeń maszynowych drobnych rolników z naciskiem na oszczędność gospodarki i wykorzystanie źródeł odnawialnych.

Opatření 2.6 

Wsparcie przedsiębiorców indywidualnych i „mniejszych” przedsiębiorstw
Aktivita 2.6.1 Odnowa i utworzenie powierzchni i pomieszczeń dla nowych działalności gospodarczych.
Aktivita 2.6.2 Szkolenia i wychowanie jakościowych pracowników.
Aktivita 2.6.3 Pomoc w zakresie promocji oferowanych usług.
Aktivita 2.6.4 Wsparcie opracowania dokumentacji projektowej i projektów skierowanych na rozbudowę czy restrukturyzację produkcji.
Aktivita 2.6.5 Wsparcie rozwoju zakładów i produkcji z naciskiem na nowoczesne technologie.

Opatření 2.7 

Wsparcie lokalnych produktów i usług
Aktivita 2.7.1 Wsparcie sprzedaży lokalnych produktów lub usług.
Aktivita 2.7.2 Wsparcie konkursów lokalnych produktów i usług.
Aktivita 2.7.3 Certyfikacja produktów z regionu Posázaví.
Aktivita 2.7.4 Utworzenie katalogu regionalnych usług gastronomicznych i zakwaterowania.
Aktivita 2.7.5 Utworzenie targowiska internetowego lokalnych produktów.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo