Zpět1. Zachowanie i wzrost wartości dziedzictwa przyrodniczego i architektonicznego regionu

Základní principy
Działania tego obszaru priorytetu muszą dążyć do równowagi między ruchem turystycznym a ochroną przyrody i zabytków. Należy wspierać urozmaicenie krajobrazu, ale też włączenie publiczności w tworzenie i monitoring przestrzegania planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wspierania projektów mających na celu ochronę przyrody czy krajobrazu należy pozostawić je do rozpatrzenia również przez specjalistów od środowiska naturalnego, aby nie dochodziło do niepożądanego uszkodzenia przyrody lub krajobrazu wskutek ingerencji nieuzasadnionych odpowiednią wiedzą fachową. Zachowanie i rozwój możliwości swobodnego przemieszczania się przez krajobraz to kluczowy element dla życia mieszkańców i osób zwiedzających Posázaví.


Opatření 1.1 

Ochrona biodywersyfikacji i cennych terenów przyrodniczych
Aktivita 1.1.1 Odnowa i budowanie PSSE (przestrzenny system stabilności ekologicznej). Wykup gruntów w PSSE. Dzierżawy wieczyste w celu ochrony.
Aktivita 1.1.2 Wykup (np. przez związek gruntów) oraz opieka o cenne tereny (wspieranie nieuciążliwej gospodarki na tych terenach).
Aktivita 1.1.3 Wsparcie stacji ratunkowych dla zwierząt.
Aktivita 1.1.4 Wsparcie ochrony biodywersyfikacji.

Opatření 1.2 

Zachowanie i odnowa krajobrazu
Aktivita 1.2.1 Wykup gruntów cennych pod względem krajobrazotwórczym w celu ich zachowania i utrzymania.
Aktivita 1.2.2 Odnowa pierwotnych elementów krajobrazotwórczych (zalesianie, deregulacja cieków, remizy, aleje, stawy rybne, tonie, roślinność trawiasta).
Aktivita 1.2.3 Wsparcie nieuciążliwego utrzymania krajobrazu (pastwa, koszenie łąk itp.).
Aktivita 1.2.4 Odnowa historycznych ścieżek i dróg, wspieranie ich wykupu na własność przez daną miejscowość i wpisania ich na listy ogólnodostępnych ścieżek i komunikacji do części rysunkowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Aktivita 1.2.5 Odnowa, budowa i ochrona drobnych budów w krajobrazie (krzyże, kapliczki, murki, studzienki, ławeczki, miejsca wypoczynkowe itp.).
Aktivita 1.2.6 Wsparcie powstania projektów ogrodowych i krajobrazotwórczych.
Aktivita 1.2.7 Budowanie mostków i kładek.
Aktivita 1.2.8 Sprzątanie krajobrazu (rzeka, potoki, wzdłuż dróg).
Aktivita 1.2.9 Wsparcie zachowania niezurbanizowanych części krajobrazu.

Opatření 1.3 

Odnowa wiejskiego wyglądu miejscowości
Aktivita 1.3.1 Przystosowanie terenów publicznych (zieleń, przystanki, chodniki itp.).
Aktivita 1.3.2 Wspieranie napraw i przystosowań do użytku obiektów o znaczeniu lokalnym (np. cennych historycznie, w tym budynków sakralnych – np. budowle folwarczne, elewacje na nawsiu itp.)
Aktivita 1.3.3 Wsparcie zachowania wiejskiego wyglądu miejscowości podczas planowania zagospodarowania przestrzennego.
Aktivita 1.3.4 Wsparcie napraw obiektów zabytkowych również na rzecz podmiotów prywatnych.

Opatření 1.4 

Gospodarka wodna w krajobrazie
Aktivita 1.4.1 Wsparcie akumulacji wody w krajobrazie i dla innej działalności przeciwpowodziowej, w tym dla polderów.
Aktivita 1.4.2 Rewitalizacja małych cieków wodnych.
Aktivita 1.4.3 Oświata w zakresie działań przeciwpowodziowych i gospodarki wodnej w krajobrazie.
Aktivita 1.4.4 Rewitalizacja stawów rybnych i zbiorników wodnych.
Aktivita 1.4.5 Sadzenie remiz i inne działania krajobrazotwórcze zapobiegające erozji
Aktivita 1.4.6 Utrzymanie roślinności na brzegach rzek.
Aktivita 1.4.7 Zwiększenie przepustowości koryt rzecznych w obrębie miejscowości w sposób zbliżony do warunków naturalnych.

Opatření 1.5 

Edukacja, poinformowanie i wychowanie w zakresie środowiska naturalnego
Aktivita 1.5.1 Organizowanie wykładów, seminariów, szkoleń.
Aktivita 1.5.2 Drukowane materiały na temat ochrony przyrody (informatory, książka, ulotka itp.).
Aktivita 1.5.3 Wspieranie istniejących i powstanie nowych ośrodków wychowania środowiskowego.
Aktivita 1.5.4 Sekcja informacyjna o środowisku naturalnym na portalu Posázaví (mogą w niej uczestniczyć centra informacji, związki ochrony przyrody itp.).
Aktivita 1.5.5 Utrzymanie i budowanie ścieżek krajoznawczych.
Aktivita 1.5.6 Monitoring tworzenia i przestrzegania planów zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia
Aktivita 1.5.7 Wsparcie pozyskiwania źródeł zewnętrznych do obszarów środowiska naturalnego, dla nowych organizacji zajmujących się jego ochroną.
Aktivita 1.5.8 Monitoring wpływu ruchu turystycznego na środowisko naturalne i szukanie możliwości rozwiązań wzajemnych konfliktów.

Opatření 1.6 

Wsparcie obiektów istotnych z punktu widzenia turystycznego i historycznego
Aktivita 1.6.1 Kompleksowa promocja obiektów turystycznych i historycznych.
Aktivita 1.6.2 Wsparcie lokalnych systemów informacyjnych.
Aktivita 1.6.3 Wsparcie promocji znaczących obiektów w formie oznakowania drogowego.
Aktivita 1.6.4 Wsparcie napraw atrakcyjnych historycznie i turystycznie obiektów.
Aktivita 1.6.5 Oszczędne naświetlenie znaczących obiektów (tak, aby nie zwiększać smogu świetlnego).
Aktivita 1.6.6 Budowanie nowych atrakcyjnych turystycznie celów (muzea, skanseny itp.).
Aktivita 1.6.7 Tworzenie interesujących materiałów handlowych o regionie Posázaví. (księga fotografii, mapa, przewodnik itp.)

Opatření 1.7 

Gospodarka odpadami i energią
Aktivita 1.7.1 Wsparcie łączenia się miejscowości w celu wspólnego rozwiązywanie problematyki manipulacji odpadami (wspólne zwożenie, wysypisko itp.).
Aktivita 1.7.2 Wsparcie budowania punktów zbierania, składowisk materiału inercyjnego i gminnych kompostowni.
Aktivita 1.7.3 Wyszukiwanie innych możliwości rozwiązywania problematyki odpadów (nowe wysypisko itp.).
Aktivita 1.7.4 Pomoc w likwidacji dzikich wysypisk.
Aktivita 1.7.5 Wsparcie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. (np. wsparcie uprawy i przetwarzania szybko rosnących drzew i bylin do celów energetycznych).
Aktivita 1.7.6 Wsparcie audytów energetycznych i projektów dotyczących energooszczędnych modyfikacji budynków publicznych.
Aktivita 1.7.7 Wsparcie modyfikacji budynków prowadzących do oszczędności energii.
Aktivita 1.7.8 Oświata i działalność doradcza w zakresie działań dotyczących oszczędności energii.

Opatření 1.8 

Zrównoważony wzrost miejscowości
Aktivita 1.8.1 Wsparcie opracowania jakościowych materiałów dla decyzji terytorialnej (studium warunków zabudowy itp.).
Aktivita 1.8.2 Wsparcie włączenia publiczności do planowania wykorzystania terenu.
Aktivita 1.8.3 Wsparcie dokumentacji projektowej korzystnej dla zrównoważonego wzrostu miejscowości (np. elementy krajobrazotwórcze, tereny publiczne, korytarz biologiczny, obwodnica miejscowości itp.).
Aktivita 1.8.4 Wsparcie pomiarów geodetycznych i cyfrowych gruntów gminnych, dróg itp.
Aktivita 1.8.5 Wsparcie przygotowania do budowy domów mieszkalnych.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Korzystamy z systemu publikacyjnego Apollo