??? 1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

??? 1.4. Hospodaření s vodou v krajině

???
Správné hospodaření s vodou v krajině tvoří velmi podstatnou část péče o krajinu. V současnosti je či bylo na řadě míst opomíjeno nebo přímo ignorováno, což způsobuje místní záplavy, splavování půdy a další potíže. Velký problém představuje i znečišťování povrchových toků odpadní vodou. Velkými tématy tohoto opatření jsou především řeka Sázava a nádrž Želivka.

???
V krajině je respektován přirozený oběh vody. Malé toky a přirozené vodoteče jsou respektovány při územním plánování, mají své správce, v rámci intravilánů obcí je prováděna jejich pravidelná údržba, zatímco mimo obydlená území je zachována možnost přirozeného rozlivu těchto toků. Sázava je využívána v harmonii mezi energetickým, turistickým využitím a ochranou přírody. Je dokončeno vymezení aktivních zón záplavového území dle Vodního zákona. Nádrž Želivka je přínosem pro okolní obce i při zachování ochranných opatření.

???
??? 1.4.1 Podpora akumulace vody v krajině a dalších protipovodňových opatření včetně poldrů.
??? 1.4.2 Revitalizace malých vodních toků.
??? 1.4.3 Osvěta v oblasti protipovodňových opatření a hospodaření s vodou v krajině.
??? 1.4.4 Revitalizace rybníků a vodních nádrží.
??? 1.4.5 Výsadba remízků a další krajinotvorná opatření zabraňující erozi
??? 1.4.6 Údržba porostů na březích řek.
??? 1.4.7 Zkapacitnění říčních koryt v intravilánech obcí přírodě blízkým způsobem.
 .
 
© 2004–2022 Posázaví o.p.s.
We use the Apollo publication system