Zpět na obsah1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.8: Udržitelný růst obcí

Popis situace:
Základním nástrojem smysluplného rozvoje obcí je územní plán. Tento nástroj není vždy účelně využíván. Je účelově měněn a jinde chybí vymezení oblastí pro další rozvoj obcí. Obce nedisponují pozemky, na kterých by byl možný jejich rozvoj. Často nejsou vlastníky ani cest a dalších důležitých pozemků v obci. Toto opatření bude ovlivněno výslednou podobou nového stavebního zákona.

Cíl opatření:
Obce využívají územní plánování k udržitelnému rozvoji sídel. Respektují při něm principy ochrany přírody a zachování venkovského vhledu obcí, přírodně a krajinářsky cenná území zachovávají neurbanizovaná jako devizu pro rozvoj turistiky, stejně jako území důležitá pro protipovodňovou ochranu. Územní plánování se realizují se zapojení veřejnosti.

Aktivity:
Aktivita 1.8.1 Podpora zpracování kvalitních podkladů pro územní rozhodnutí (zastavovací studie apod.) .
Aktivita 1.8.2 Podpora zapojení veřejnosti do plánování na využití území.
Aktivita 1.8.3 Podpora projektové dokumentace přispívající k udržitelnému růstu obcí (např. krajinotvorné prvky, veřejná prostranství, biokoridor, obchvat obce apod. ).
Aktivita 1.8.4 Podpora geodetického a digitálního zaměření obecních pozemků cest apod.
Aktivita 1.8.5 Podpora přípravy na výstavbu obytných domů.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo