Zpět na obsah1. Zachování a zhodnocení přírodního i architektonického dědictví regionu

Zpět na prioritní oblastOpatření 1.4: Hospodaření s vodou v krajině

Popis situace:
Správné hospodaření s vodou v krajině tvoří velmi podstatnou část péče o krajinu. V současnosti je či bylo na řadě míst opomíjeno nebo přímo ignorováno, což způsobuje místní záplavy, splavování půdy a další potíže. Velký problém představuje i znečišťování povrchových toků odpadní vodou. Velkými tématy tohoto opatření jsou především řeka Sázava a nádrž Želivka.

Cíl opatření:
V krajině je respektován přirozený oběh vody. Malé toky a přirozené vodoteče jsou respektovány při územním plánování, mají své správce, v rámci intravilánů obcí je prováděna jejich pravidelná údržba, zatímco mimo obydlená území je zachována možnost přirozeného rozlivu těchto toků. Sázava je využívána v harmonii mezi energetickým, turistickým využitím a ochranou přírody. Je dokončeno vymezení aktivních zón záplavového území dle Vodního zákona. Nádrž Želivka je přínosem pro okolní obce i při zachování ochranných opatření.

Aktivity:
Aktivita 1.4.1 Podpora akumulace vody v krajině a dalších protipovodňových opatření včetně poldrů.
Aktivita 1.4.2 Revitalizace malých vodních toků.
Aktivita 1.4.3 Osvěta v oblasti protipovodňových opatření a hospodaření s vodou v krajině.
Aktivita 1.4.4 Revitalizace rybníků a vodních nádrží.
Aktivita 1.4.5 Výsadba remízků a další krajinotvorná opatření zabraňující erozi
Aktivita 1.4.6 Údržba porostů na březích řek.
Aktivita 1.4.7 Zkapacitnění říčních koryt v intravilánech obcí přírodě blízkým způsobem.
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo