SPL - žádost o dotaci

27. dubna 2011 manažer SPL
Jaké přílohy máme předložit k Žádosti o dotaci, když je tam napsáno „Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněným jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců apod.), které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti na MAS, v případě svazků obcí ne starší než 1. 1. 2007 - prostá kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nepředkládá.“?
Obec předkládá doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele.
Svazek obcí předkládá osvědčení právního statutu ne straší než 1.1.2007 a doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele.
NNO předkládá osvědčení právního statutu ne starší než 3 měsíce a doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (výpis z ČSÚ, zápis z valné hromady, zápis z jednání o volbě statutárních zástupců apod.).
Příspěvková organizace předkládá osvědčení právního statutu ne starší než 3 měsíce a doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele.

27. dubna 2011 manažer SPL
Jakou formou se předkládají přílohy k Žádosti o dotaci?
Žadatel k příjmu přinese přílohy, které budou odpovídat příslušné Fichi a budou předloženy ve dvou sadách (jedna označena „SZIF“ a druhá „MAS“). Každá sada příloh projektu se předkládá v pevné vazbě (např. kroužková vazba, šanon apod.). Výtisk bude obsahovat seznam všech předkládaných dokumentů s uvedením počtu stran každého z nich. Tento seznam bude podepsaný statutárním zástupcem žadatele. Způsob podání je podrobně popsán ve Výzvě k předkládání projektů.

27. dubna 2011 manažer SPL
Jakou formou je třeba předložit Žádost o dotaci v elektronické podobě?
Žadatel vloží vyplněnou Žádost o dotaci do katalogu projektů a tím je splněna podmínka předložení Žádosti v elektronické podobě. Při příjmu Žádosti zástupce Posázaví tuto Žádost 2x vytiskne a nechá žadateli podepsat.

27. dubna 2011 manažer SPL
Je DPH uznatelným výdajem?
DPH je uznatelným výdajem u neplátců DPH. U obcí je DPH neuznatelným výdajem. U plátců DPH je neuznatelným výdajem i v případě, že si vrácení DPH nemůže nárokovat u Finančního úřadu.

Zde můžete zadat dotaz
Navigace  « 1 aktuální strana 2 3 » »|
 
© 2004 - 2019 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo