SPL - žádost o dotaci

12. září 2011 manažer SPL
U opatření III.2.2 jsou mezi povinnými přílohami uvedeny tyto 4 přílohy:
1. Doklad, že předmětem dotace je kulturní dědictví venkova - výpis z registru kulturních památek (též elektronický), stanovisko/posudek příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutí zastupitelstva obce, rady obce – pouze pro záměr b) – prostá kopie.

2. Záměr obnovy, restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, program regenerace památkově chráněných území, plán péče o krajinné památkové zóny nebo souhlas s projektem od orgánu, který objekt prohlásil za kulturní dědictví venkova apod. – pouze pro záměr b) – prostá kopie.

3. Závazné stanovisko k obnově objektu kulturního dědictví vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností či stanovisko k projektu vydané obecním úřadem nebo odborný posudek odborně způsobilé osoby – pouze pro záměr b) – prostá kopie.

4. V případě evidovaných kulturních památek písemné vyjádření/odborné stanovisko Národního památkového ústavu – pouze pro záměr b) - prostá kopie.
Z výše uvedený bodů není příliš patrné, co všechno má žadatel doložit. Mohla bych poprosit o vysvětlení?

Žadatel by měl doložit tři přílohy:
- že se jedná o kulturní dědictví (KD),
- co je s objektem KD zamýšleno (realizace projektu apod.),
- souhlas orgánu, který objekt prohlásil za KD, že souhlasí s tím, co je s KD zamýšleno (tj. předchozí odrážka)

Mohou nastat dva případy:
A. Pokud je předmět projektu zapsán v rejstříku nemovitých kulturních památek, pak musí žadatel doložit:
- Výpis z registru kulturních památek – doložení toho, že předmět projektu je kulturním dědictvím.
- Záměr obnovy, restaurátorský záměr apod. – doložení toho, co žadatel s kulturním dědictvím zamýšlí provést. Odbornost osoby, která zpracuje tento dokument, není Pravidly stanovena a z pohledu Pravidel je přijatelný každý záměr obnovy nebo restaurátorský záměr, se kterým souhlasí orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví. Jako tato povinná příloha stačí i technická dokumentace.
- Písemné vyjádření/závazné stanovisko NPÚ k záměru žadatele – doložení toho, že orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví, souhlasí se záměrem žadatele.

B. Pokud není předmět projektu v rejstříku nemovitých kulturních památek, pak žadatel musí doložit:
- Stanovisko NPÚ, stanovisko OÚ ORP, rozhodnutí zastupitelstva obce - doložení toho, že předmět projektu je kulturním dědictvím.
- Záměr obnovy, restaurátorský záměr apod. – doložení toho, co žadatel s kulturním dědictvím zamýšlí provést. Odbornost osoby, která zpracuje tento dokument, není Pravidly stanovena a z pohledu Pravidel je přijatelný každý záměr obnovy nebo restaurátorský záměr, se kterým souhlasí orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví. Jako tato povinná příloha stačí i technická dokumentace.
- Závazné stanovisko subjektu, který prohlásil předmět projektu za kulturní dědictví, k záměru žadatele - doložení toho, že orgán, který označil předmět projektu za kulturní dědictví, souhlasí se záměrem žadatele.

10. srpna 2011 manažer SPL
Za jakých podmínek je možné žádat dotaci na nákup pozemků a budov?
Žadatel doloží znalecký posudek na nákup pozemů a budov. Dotaci nelze využít na nákup spoluvlastníckých podílů (např. SJM), vyjma případů, kdy se takto koupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím žadatele.

1. června 2011 manažer SPL
Je možné doložit povinnou přílohu „Katastrální mapa“ mapu, která je vytištěna z internetových stránek?
Ano, pokud jsou z ní patrná čísla a hranice pozemků a měřítko mapy.

27. dubna 2011 manažer SPL
Jaké náležitosti má mít příloha „Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní technologie.“ u Fiche 7 na aktivní odpočinkové zóny?
Tady je třeba doložit půdorys plochy (s vyznačenými rozměry) s označením a pojmenováním částí hřiště a herních prvků, které jsou součástí projektu.

Zde můžete zadat dotaz
Navigace |« « aktuální strana 1 2 3 » »|
 
© 2004 - 2021 Posázaví o.p.s.
Využíváme publikační systém Apollo